Finansinspektionens innovation center

Erika Lythell

Legal Counselor, Finansinspektionen, Sweden

Finansinspektionens innovation center

09:10 - 09:40 08 May, 2019
  • Presentation of Finansinspektionens Innovation Center
  • New trends in payments – what we’ve seen so far
  • The Swedish cashless society

Erika Lythell, Legal Counselor, Finansinspektionen, Sweden